progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-12

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Anna Płachta

Tel.:

e-mail: a.plachta@ruda-sl.pl

„Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej” – Inwestor Zastępczy (nr sprawy AP.271.41.2019)

PROCEEDINGS NO Z11/2570

Purchasing mode:

Signature of the case: AP.271.41.2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego obejmuje zarządzanie całością zadań mających na celu zrealizowanie Inwestycji w tym m.in.: zarządzanie, koordynowanie, pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, organizowanie robót budowlanych, kontrola i nadzórnad jej realizacją wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego umową. W ramach pełnienia funkcjiInwestora Zastępczego, zobowiązany jest on świadczyć usługi w taki sposób, aby inwestycja była wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz ofertą wykonawcy robót, w ustalonym w umowie z wykonawcą robót terminie, skutecznym wyegzekwowaniu od wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również prawidłowo rozliczona oraz uzyskanie stosownych zaświadczeń, decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).


Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...