progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-05-27

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Anna Płachta

Tel.:

e-mail: a.plachta@ruda-sl.pl

„Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej” - AP.271.10.2019

PROCEEDINGS NO Z6/2570

Purchasing mode:

Signature of the case: AP.271.10.2019

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

  Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy N-S od ulicy Kokota do Autostrady A-4 w Rudzie Śląskiej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, na odcinku którego początek znajduje się przy skrzyżowaniu Trasy N-S z ul. Kokota a koniec na węźle autostrady A-4 z ul. 1-go Maja. Długość budowanego odcinka trasy N-S wynosi 1,670 km.

  ZAKRES BUDOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE KATEGORIE ROBÓT:

  Roboty przygotowawcze

  - roboty pomiarowe,

  - ścinka drzew i krzewów,

  - roboty rozbiórkowe.

  Przebudowa urządzeń kolidujących z przebudową

  - sieci kanalizacyjnej,

  - sieci wodociągowe,

  - sieci gazowe,

  - sieci elektroenergetycznej,

  - sieci oświetleniowej,

  - sieć telekomunikacyjnej.

  Roboty rozbiórkowe

  - nawierzchnie,

  - obiekty kubaturowe,

  - obiekty małej architektury.

  Roboty budowlano montażowe

  - roboty ziemne,

  - roboty fundamentowe,

  - roboty żelbetowe,

  - roboty montażowe,

  - roboty nawierzchniowe.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierazałącznik nr 2do SIWZ oraz przedmiar robót (stanowiący jednocześnie wzór kosztorysu ofertowego) - załącznik nr 3,specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4,dokumentacja projektowa -załącznik nr 5.

  Dokumentacja projektowa z uwagi na objętość dostępna jest pod następującym adresem:

  http://bip.rudaslaska.pl/NS-dokumentacja.zip 


Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...