progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-11-28

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Marta Paprocka

Tel.:

e-mail: m.paprocka@ruda-sl.pl

Wykonanie odwodnienia ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 142 do budynku nr 86 - AP.271.75.2019

PROCEEDINGS NO Z19/2572

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: AP.271.75.2019

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia i Wireckiej wraz z budową zbiornika retencyjno-infiltrujacego oraz budową wylotu do rowu odpływowego. Aktualny przebieg infrastruktury technicznej w rejonie obiektu, nieruchomości uwidoczniono w dokumentacji projektowej oraz na geoportalu miasta Ruda Śląska oraz http://rudaslaska.geoportal2.pl Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy: - budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia, - przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wireckiej, - budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w rejonie ul. Wireckiej, - budowę rowu odwadniającego wraz z wylotem służącym do odprowadzania wód opadowych do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, - regulację i czyszczenie istniejących rowów za projektowanym zbiornikiem retencyjno-infiltrującym oraz przy ul. Wireckiej, - przebudowę istniejących wylotów z wpustów deszczowych w ul. Wireckiej, - zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą, - niwelacja terenu w rejonie planowanego zbiornika zetencyjno-infiltrującego w tym zasypanie istniejących rowów oraz istniejącego rozlewiska, - odtworzenie istniejących dróg w pasie prowadzenia robót. - wykonanie oraz zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, - odtworzenie istniejącej (docelowej) organizacji ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ
Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...