progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-10-31

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Anna Płachta

Tel.:

e-mail: a.plachta@ruda-sl.pl

„Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – etap II” – projektuj i buduj - nr sprawy AP.271.74.2019

PROCEEDINGS NO Z15/2570

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: AP.271.74.2019

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy, polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu (budowa) odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ruda Śląska w ramach programu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – etap II” realizowanego z EFRR RPO WSL 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii, dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

W ramach zamówienia przewiduję się podział zamówienia na następujące części

- cz. 1: budowa instalacji fotowoltaicznych – 134 sztuk

- cz. 2: budowa instalacji solarnych – 24 sztuk

- cz. 3: budowa pomp ciepła – 14 sztuk

 Dane techniczne instalacji znajdują się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (w skrócie PFU).


Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...